Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Total-P

Phosphor i drikkevand forekommer som phosfat, og kan stamme fra geologiske lag eller fra forurening med overfladevand eller spildevand. Phosphor er essentielt for mennesker. Baggrunden for kravfastsættelsen skal derfor ses i sammenhæng med, at et højt indhold af phosphat i ledningsnettet giver mulighed for kimtalsforøgelse, ligesom det giver mistanke om forurening af drikkevandet.

Højst tilladte værdi: 0,15 mg/l