Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

NVOC

NVOC står for "ikke flygtigt organisk kulstof" og dækker en lang række stofgrupper såsom phenoler, organiske syrer, vandopløselige opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler og humusagtige stoffer. Da sidstnævnte er det eneste, der er naturligt forekommende, kan en høj NVOC-værdi være tegn på forurening. Skyldes den forhøjede værdi humus, vil permanganantallet ligeledes være forhøjet. Ændringer er vigtige at iagttage.

Højst tilladte værdi: 4 mg/l