Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Nitrat

Nitrat er et næringssalt, der forekommer i de øvre jordlag. For stort nitratindhold ses oftest i vandforsyninger, som ikke er tilstrækkeligt dybe eller ligger i meget sandede områder. Endelig kan et stort nitratindhold skyldes direkte tilstrømning af overfladevand. Nitrat er sundhedsskadeligt, og spædbørn er særligt udsatte for nitratpåvirkning.

Højst tilladte værdi: 50 mg/l