Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Jern

Jernholdigt iltfrit grundvand er klart og farveløst. Optager vandet ilt, dannes en rustbrun forbindelse, som giver afsmag og generende aflejringer. Under medvirken af jernbakterier giver jernindholdet i vandet anledning til udskilning af ferrihydroxyd, der kan tilstoppe rørene.

Højst tilladte værdi: 0,10 mg/l