Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Chlorid

Chloridindholdet i grundvandet stammer fra saltholdige jordlag eller indsivning af saltvand. Fastsættelse af grænseværdien tager såvel smagsmæssige hensyn som hensyn til korrosion og risiko for øgning af tungmetalindhold.

Højst tilladte værdi: 250 mg/l