Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Ammonium

Ammonium dannes ved biologisk nedbrydning af plante- og dyrerester og er derfor almindeligt forekommende i jord og organisk affald. Ammonium i grundvand udviser koncentrationer fra 0-2 mg/l og omdannes til nitrit og nitrat ved iltning og under medvirken af mikroorganismer.

Højst tilladte værdi: 0,05 mg/l