Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Takstblad 2017

 

Driftsbidrag:
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed kr. 500,00
Fast årllig afgift pr. erhverv, industri, landbrug kr. 500,00
Målerafgift pr. måler kr. 100,00
Kubikmeterafgift pr. m3 - 0 til 1.500 m3 kr. 3,50
Kubikmeterafgift pr. m3 - 1.501 til 50,000 m3 kr. 2,50
Vandsikringsfond pr. m3 kr. 0,28
Afgift af ldningsført vand (til staten) pr. m3 kr. 5,86
Gebyr til grundvandssikring (til staten) pr. m3 kr. 0,39
Anlægsbidrag:
Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig kr. 7.580,00
Hovedanlægsbidrag pr. landbrug, industri, erhverv kr. 11.370,00
Ledningsbidrag i byzone pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig kr. 7.330,00
Ledningsbidrag i byzone pr. landbrug, industri, erhverv kr. 10.900,00
Ledningsbidrag i landzone pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig kr. 25.070,00
Ledningsbidrag i landzone pr. landbrug, industri, erhverv kr. 37.565,000

 

I erhversområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningledninger, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning,

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for vandledningsarbejde pr. 1. oktober

 

Gebyrer:

Flyttegebyr (til tidligere ejer)

kr. 100.00

Administrationsgebyr for oplysning om målerskifte (pr. måler)

kr. 40,00

J.f Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for

spildevandforsyningsselskaber m.v. "§7b, stk. 3

Rykkergebyr kr. 125,00
Lukkevarsel kr. 250,00
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning kr. 1.000,00
Radiosender til fjernaflæsning v/ bortkomst kr. 600,00
Reset af radioafsender til fjernaflæsning kr. 350,00

 

Ovennævnte afgifter er EXCL. MOMS

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det evt. vil være muligt at få refusion af afgift på ledningsført vand og vandafgift.

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Vejen kommune.

Bestyrelsen.